Skatteregler for forældrekøb – dette skal du være opmærksom på

Hvilke skatteregler skal du være opmærksom på for et forældrekøb? Det kommer vi meget mere i dybden med i denne artikel.

Når du står med overvejelserne omkring du skal foretage et forældrekøb, så er der rigtig mange ting at sætte sig ind i. For det kan virkelig være en god investering for både dig eller jer som forældre, samtidig med at det økonomisk kan være fordelagtigt for jeres barn.

I denne artikel vil vi gennemgå alt, der er værd at vide i forbindelse med skatteregler for forældrekøb, samt det at leje en bolig ud til en nærtstående person, som vi i dette tilfælde antager er dit barn.

SKAT betragter dig som selvstændig erhvervsdrivende

Også selvom at det er til dit barn, at du udlejer ejerboligen til, så vil du stadig blive betragtet som en virksomhed, hvorfor du skal indberette eventuelt overskud eller underskud til SKAT i forbindelse med udlejningen.

Skulle du have et overskud som følge af din udlejningsvirksomhed, så er dette overskud skatteberettiget. Dog skal du ikke betale ejendomsværdiskat af boligen, når du udlejer boligen.

I forhold til huslejefastsættelsen og beskatningen heraf, så forholder det sig sådan, at du bliver beskattet af det beløb, som svarer til markedslejen, også selvom at den husleje du fastsætter, er lavere end den pågældende markedsleje.

Er dette tilfældet, skal du være opmærksom på, at SKAT anskuer differencen mellem en eventuel lavere husleje og den pågældende markedsleje som en pengegave til dit barn, så hvis denne overstiger det afgiftsfrie beløb på 69.500 kroner om året, så bliver dit barn pålagt en gaveafgift på 15% af det overskydende beløb.

Du er forpligtet til at lave et regnskab

Når du udlejer en bolig, skal du holde regnskab med henholdsvis de indtægter og udgifter, som knytter sig til din udlejningsvirksomhed. Egentlig er det kun, hvis SKAT beder dig om at fremvise regnskabet, at du skal vise det, men du er stadig forpligtet til at gemme regnskabet i 5 år.

Regnskabet skal bl.a. indeholde fradragsberettigede udgifter. Det er udgifter såsom:

  • Ejendomsskat
  • Afgifter til vand, kloak og renovation
  • Revision
  • Ejendomsforsikring
  • Snerydning, fejning, skorstensfejning osv.
  • Grundejerforeningskontingent
  • Tilslutningsafgifter
  • Forbrugsudgifter (el, vand og varme)
  • Vedligeholdelse

 

Forbrugsudgifter til vand, varme og el

I forhold til om du kan trække denne post fra i skat eller ej, så afhænger det af, om forbrugsudgifterne til disse poster hører under huslejen, eller om dit barn betaler for forbrug gennem a conto.

Hvis det sidste gør sig gældende, så skal forbrugsposten helt udelades fra regnskabet.

 

Udgifter til vedligehold

Er der tale om såkaldt almindeligt slid i udlejningsperioden, som f.eks. kunne være maling, så kan udgifterne til at dække disse trækkes fra i SKAT.

Dog er udgifter, som er forbundet med reparationer af skader som eksempelvis fugt, kun fradragsberettigede, hvis ikke du er omfattet af en forsikring, som kan dække udgifterne. Desuden skal skaden være sket, mens du har ejet boligen.

Er der tale om forbedringer af boligen, som decideret gør den i bedre stand, end da du købte den, så kan disse forbedringsudgifter ikke trækkes fra i SKAT.   

Hvordan kan du blive beskattet?

Du kan blive beskattet af forældrekøbet på 3 forskellige måder, og i 2021 kom der nye beskatningsregler for både virksomhedsordningen samt kapitalafkastordningen, hvilket har begrænset de skattemæssige fordele ved netop disse beskatningsmetoder.

 

Beskatning efter de almindelige skatteregler

Medmindre du aktivt går ind og vælger at blive beskattet gennem virksomhedsordningen, så vil det være de almindelige skatteregler, som gør sig gældende. Det betyder altså, at overskuddet før renter bliver beskattet som en almindelig lønindtægt.

I forhold til forskudsopgørelsen, så skal du skrive det forventede overskud eller underskud herpå, og dermed beskattes du løbende af din udlejningsvirksomhed, i stedet for at stå med det hele på en gang.

 

Beskatning efter kapitalafkastordningen

Som tidligere beskrevet betragtes du af SKAT som en udlejningsvirksomheder, når du lejer en bolig ud til dit barn, hvorfor du også kan vælge at benytte dig af kapitalafkastordningen.

Her bliver kapitalafkastet beskattet som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst, og selve skattesatsen er lavere end ved personlig indkomst.

Samtidig skal du heller ikke indbetale arbejdsmarkedsbidrag.

 

Nye regler påvirker fordelene ved kapitalafkastordningen

Ved første øjekast ser det jo yderst fordelagtigt ud, men i de nye regler som trådte i kraft fra 2021, medregnes selve købsprisen for forældrekøbet ikke i beregningen for kapitalafkastet, hvorfor der oftest ikke er noget kapitalafkast at beregne, hvorved fordelene ved denne ordning bortfalder.

Du kan stadig vælge at benytte ordningen, og hvis du allerede har en anden virksomhed, så kan et forældrekøb i princippet godt medregnes i kapitalafkastet.

Men siden 2021 kan selve købsprisen for boligen ikke medregnes i grundlaget for kapitalafkastet, hvilket betyder, at det i nogle tilfælde vil være en fordel at benytte ordningen, mens de i andre tilfælde ikke vil være en særlig fordel sammenlignet med de almindelige skatteregler.    

 

Beskatning efter virksomhedsordningen

Vælger du at blive beskattet efter virksomhedsordningen, så er der mange regnskabsmæssige krav, som du skal være opmærksom på, hvorfor det kan være en rigtig god idé at rådføre dig med en revisor (som er fradragsberettiget).

Efter de nye regler er trådt i kraft fra 2021, så betyder det også, at der skal beregnes en rentekorrektion. Derfor er det sjældent nogen særlig fordel at benytte sig af denne beskatningsmetode.

Du kan læse meget mere på SKAT’s hjemmeside.

Hvad sker der, når du vil sælge boligen igen?

I forbindelse med salg af den forældrekøbte bolig, så skal du som udgangspunkt betale skat af den fortjeneste, som udtrykkes i avancen mellem boligens købspris og boligens salgspris.

Dette er fordi, du ikke selv har benyttet boligen til beboelse, men denne har været tiltænkt udlejning.

Skal forældrekøbet overdrages eller sælges til barnet, som nærtstående familiemedlem, så kan du benytte dig af 15% reglen, som gør sig gældende for familieoverdragelser, hvis boligen vel og mærke vurderes som fri.

SKAT godtager ofte forældrekøbsboliger, men det vil i sidste være SKAT, som vurderer, om boligen vurderes som udlejningsbolig, og dermed også om du kan benytte 15% reglen eller ej.   

 

Dit barn skal ikke betale SKAT af boligsalget

Sælger du boligen til barn, som har haft boet i ejendommen, så kan barnet sælge boligen efter noget tid uden at blive beskattet af en eventuel fortjeneste på ejendomssalget.

Men det kræver naturligvis at barnet har adresse og faktisk bor i ejendommen efter handlen har fundet sted.

Vi står klar til at hjælpe dig med juridisk rådgivning

Skulle du have spørgsmål angående skatteregler for dit forældrekøb, og hvordan du på bedste vis bør foretage dig dette, så står vi naturligvis klar til at rådgive dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.