Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Familiehandlen.
Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.familiehandlen.dk (herefter kaldet “Hjemmesiden”) af familiehandlen.dk ApS (herefter kaldet “Virksomheden”), som brugere heraf (herefter kaldet “Brugere”) måtte købe.

2. Produkter

De dokumenter/produkter (herefter kaldet “Produkt”), der bliver solgt fra Hjemmesiden, er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden for at få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

4. Levering

Når Brugeren har gennemført en betaling, vil Brugeren blive oprettet i Virksomhedens interne system og modtage det bestilte Produkt snarest muligt.

5. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Hjemmesidens Produkter, herunder, men ikke begrænset til, at Hjemmesidens Produkter ikke bliver anvendt korrekt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Brugeren måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkterne.  

Indholdet på Hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

6. Reklamation og mangler

Alle Brugere er inden for 14 dage efter deres køb berettiget til fuld returret, hvis et Produkt ikke måtte leve op til deres forventninger. Du kan gøre brug af tilfredshedsgarantien ved at kontakte Familiehandlen på [email protected]. Tilfredshedsgarantien bortfalder dog, hvis det bestilte Produkt vedrører en registrering ved en offentlig myndighed (f.eks. tinglysning af skøde), da Virksomhedens ydelser i sådanne tilfælde bliver leveret på tidspunktet for den offentlige registrering, hvorefter Brugeren ikke kan gøre brug af tilfredshedsgarantien.

7. Uddannelsesmæssig baggrund

Virksomhedens medarbejdere, der udarbejder de enkelte Produkter samt håndterer juridiske forespørgsler, har eller er ved at færdiggøre en kandidat i jura fra et dansk universitet, og har erfaring som advokat eller stud.jur. i danske advokatvirksomheder. Herudover har Virksomheden medarbejdere, der ikke har en juridisk uddannelse, der håndterer sagsbehandling for visse Produkter.

8. Behandling af personoplysninger

For behandling af Brugerens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Virksomheden skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod betaling, yde Brugeren den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Brugeren, så Brugeren kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko at anvende underleverandører, der også behandler Brugerens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Brugeren mindst 30 dage før det påtænkte skift. Brugeren har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Virksomheden må ikke uden Brugerens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Brugerens personoplysninger sker i henhold til Brugerens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Brugeren måtte give Virksomheden.

Hvis Brugeren ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Brugerens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Virksomheden har ret til at anonymisere Brugerens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

9. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

10. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Virksomheden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved Virksomhedens Produkter, kan dækkes af HDI Danmark for et beløb af indtil 5.000.000 kr. pr. skade eller pr. år, jf. dog Betingelsernes punkt 5 om ansvar.

11. Oplysninger om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Brugeren angive Virksomhedens e-mail: [email protected]

12. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Brugeren har nogen spørgsmål, er Brugeren altid velkommen til at kontakte os på [email protected]