Hvorfor er det vigtigt at have et testamente?

Når du har oprettet et testamente, forenkler du situationen for dine nærmeste, når du afgår ved døden. Specielt er der store fordele ved et testamente, hvis du ikke er gift med din samlever, men i stadig deler bolig - eller hvis du har børn, og gerne vil sikre deres fremtid i tilfælde af, at du går bort før de er myndige.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Indhold

Hvad er et testamente?

Kort fortalt er et testamente et dokument, som udførligt beskriver og fastsætter, hvad der skal ske med din formue og dine ejendele, når du en dag afgår ved døden. Alle kan oprette et testamente, når de er fyldt 18 år og når vedkommende er “i stand til at handle fornuftigt”.

I denne artikel kan du også læse meget mere om, hvordan du opretter et testamente, hvornår et testamente er gyldigt, hvad et testamente koster samt meget andet. 

Hos Familiehandlen hjælper vi dig med at oprette et testamente, og vi står klar til at rådgive dig i forløbet!

Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale.

Intet testamente? Arveloven bestemmer!

Der er mange arveregler håndhævet af arveloven, som alle er tvunget til at følge. Det betyder kort fortalt, at du ikke kan bestemme 100% over, hvem der får din arv, medmindre du ingen livsarvinger har. 

Hvad er reglerne?

Tvangsarv og tvangsarvinger 

Hvis du har livsarvinger, som også er dine tvangsarvinger, har disse ret til tvangsarv. Tvangsarven er 25% af den pengesum, som de på normalvis ville have fået, hvis hele arven var gået til dem. 

Du kan ikke gøre noget ved tvangsarven og du kan heller ikke ændre på, hvem dine tvangsarvinger er. Dette er noget, som er fast besluttet af arveloven. 

Dine tvangsarvinger er din ægtefælle samt dine efterkommere, dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn. 

Hvis der ikke findes arvinger i arverækkefølgen til at modtage din arv, og du ikke har testamenteret din arv til andre, går den til statskassen.

 

Arveafkald

Den eneste måde du kan gøre dine tvangsarvinger arveløse, er ved 1) at sikre dig, at du ikke ejer noget ved din død, eller 2) at dine tvangsarvinger frivilligt underskriver et arveafkald. Et arveafkald kan desuden være fordelagtigt for dine arvinger, hvis de er forgældede.

Hvorfor bør du oprette et testamente?

Selvom du lever i bedste velgående, er det en god idé at gøre dig overvejelser om, hvorvidt et testamente vil være fordelagtigt for dig og dine nærmeste. Hvis ikke du lavet et testamente, er det arvelovens arveregler, som bestemmer hvem der arver dig. 

Der er to primære hovedårsager til, at et testamente kan være hensigtsmæssig. 


1. For din egen skyld

Ved hjælp af et testamente, behøver du ikke være underlagt arvelovens lange arm mere end nødvendigt. For eksempel kan du selv bestemme, hvem der arver hvad samt hvem af dine tvangsarvinger, som kun skal have tvangsarv – i tilfælde af, at du ønsker således.

2. For dine kæres skyld

Du forenkler situationen for sine nærmeste, når du vælger at oprette et testamente. Du har mulighed for at ytre dig en sidste gang, hvor du har dine ønsker nedskrevet. Det gør det let for dine kære at vide, hvad der skal ske og hvem der skal have hvad – specielt hvis du ikke er gift med din samelever.

Dine nærmeste står allerede i en ubehagelig og uoverskuelig situation, når du afgår ved døden, og et testamente får arve processen og eftermælet af situationen til at gå nemmere. 

Er der fordele ved et testamente?

Nedenfor kan du se præcis hvordan et testamente hjælper dig og dine nærmeste, når du afgår ved døden, uanset hvilken situation du relations – og familiemæssigt befinder dig i.

trendy short haired lady light hat striped blouse smiling sitting grass with old man glasses white shirt outdoor 1 - testamente - Familiehandlen

Et testamente er en god idé, hvis du ikke er gift med din partner, men ønsker at han eller hun skal arve efter dig.

Et testamente er også en god idé, hvis du ejer et hus sammen med din ægtefælle.

På den måde kan du sikre, at din ægtefælle kan blive boende i huset efter din død. Mange tror ikke, de behøver et testamente, hvis de er gift, men det kan alligevel være en fordel i mange tilfælde.


Hvis I er gift og har børn

Hvis du og din ægtefælle har børn sammen, er både din ægtefælle og dine børn tvangsarvinger, der deler arven efter dig. Hvis ikke din ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal jeres barn have udbetalt sin arveandel med det samme. Hvis din ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal arven til barnet først betales, når din ægtefælle dør, eller hvis han eller hun gifter sig igen.


Hvis I er gift og ikke har børn

Hvis du og din ægtefælle ikke har børn, arver din ægtefælle hele din arv. Med et testamente kan du have indflydelse på, hvad der skal ske med din arv, når din ægtefælle dør.

Hvis I ikke er gift og har børn

Hvis du og din samlever har et eller flere børn sammen, arver de hele din arv, når du dør. I de fleste tilfælde vil det derfor ikke være muligt for din samlever at blive boende i jeres hjem, fordi han eller hun ikke alene kan bo der med sin egen indkomst. Et testamente kan forhindre det, fordi du kan testamentere størstedelen af din arv til din samlever.

Hvis I ikke er gift og ikke har børn

Hvis du og din samlever ikke har børn, går din arv til din nærmeste familie i arverækkefølgen som anført ovenfor. Hvis du og din samlever ejer et hus sammen, kan det være svært for ham eller hende at blive boende, fordi huset skal betales med én i stedet for to indkomster. Med et testamente kan du testamentere din arv til din efterladte samlever, så han eller hun kan blive boende i huset.

Dine, mine og vores børn

Din samlever/ægtefælles og dine børn kaldes i arvemæssig forstand for fællesbørn, mens din samlever/ægtefælles børn kaldes særbørn. 

Når det kommer til arveregler, er det kun fællesbørn, der arver efter dig, når du dør, medmindre andet er angivet i et testamente. Hvis du efterlader dig både et fællesbarn og et særbarn, deles din arv mellem din ægtefælle og fællesbarnet. 

Hvis du bor sammen med din ægtefælle og din ægtefælles barn – som er dit særbarn – og din ægtefælle dør, arver du den ene halvdel og særbarnet arver den anden halvdel. Det er en ulempe, fordi særbarnet derfor er på lige fod med dig og skal være med til at bestemme, hvordan dødsboet skal behandles – herunder om du kan sidde i uskiftet bo, hvilket kræver, at særbarnet er myndigt. 

Hvis der er særbørn eller både fællesbørn og særbørn i billedet, kan det derfor være en fordel at indskrive i testamentet, at børnene til den først afdøde arver længstlevende, så en efterladt samlever/ægtefælle har mulighed for at blive i et eventuelt hus og børnene ligeledes bliver sikret på de mest fordelagtige vilkår for begge parter.

Kompenser dine børn ved en familieoverdragelse

Hvis du har tænkt dig at overdrage din bolig til et af dine børn, bør du have i mente, hvordan du kompenserer de øvrige børn, så de stadig står til at arve ligeså meget, som det barn, som får overdraget boligen. 

Dette er også noget, du kan skrive i dit testamente, at Barn A har fået overdraget din bolig, så derfor skal Barn B og C arve et beløb, som er tilsvarende den fastslåede værdi på boligen.

Børnetestamente

En af de vigtigste testamenter, som I kan oprette, er børnetestamentet. Ved hjælp af et børnetestamente, kan I tilkendegive, hvem I ønsker skal overtage forældremyndigheden over barnet/børnene. Hvis ikke I opretter et børnetestamente, er det op til Staten at forvalte, hvem der skal tage sig af jeres barn/børn. 

Staten har selvfølgelig de bedste intentioner, men de kender ikke jeres børn på samme måde, som I gør. Derfor lytter det offentlige system meget nøje efter, hvis der er oprettet et børnetestamente. 

Nødtestamente

Et nødtestamente er oftest brugt, hvis vedkommende ikke har fået oprettet et testamente, men pludselig er meget syg. Ved et nødtestamente gælder andre regler, idet situationen anses som et nødstilfælde.

Der er ikke samme krav, som ved et almindeligt testamente og derfor kan nødtestamentet blive oprettet både skriftligt og mundtligt. Et nødtestamente gælder umiddelbart i 3 måneder, medmindre du efterfølgende stadig ikke er i stand til at få oprettet et almindeligt testamente. 

Det er absolut mest ideelt at oprette et almindeligt testamente, idet et nødtestamente ofte ikke opstår under de mest optimale vilkår og naturligvis forekommer der forhastede hektiske beslutniger.

Ved oprettelse af et almindeligt testamente har du tid til at søge rådgivning og gøre dig de overvejelser, som du har behov for. 

Hvad koster det at arve?

Når man arver, er det oftest forbundet med en afgift. Tidligere hed den arveafgift, men nu hedder den boafgift. Når du dør, udgør det et dødsbo. Et dødsbo har et bundfradrag (308.800 (2021-sats)), af hvilket der ikke skal betales boafgift. 

Overstiger arven det beløb, skal den nærmeste familie betale 15% i boafgift. Den nærmeste familie betegnes i dette tilfælde som børn, børnebørn, oldebørn m.v., forældre, stedbørn, adoptivbørn og disses børn.

Børn eller stedbørns ægtefæller, personer der har haft bopæl med dig i de sidste to år, din fraskilte ægtefælle samt plejebørn, der har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst fem år. Den nærmeste familie er derfor eksempelvis ikke dine søskende eller niecer eller nevøer, der derfor skal betale en afgift på 25% udover boafgiften.

Hvordan laver jeg et testamente?

Det er muligt at lave et testamente selv, men vi råder dig til at søge juridisk rådgivning, så du kan være sikker på, at dit testamente er gyldigt og lever op til de krav, du måtte have.

Testamentet skal være skriftligt og underskrives eller accepteres under overværelse af to vidner eller en notar i byretten. Herefter underskriver vidnerne eller notaren testamentet.

Du skal også selv underskrive testamentet og du må ikke have gjort det hjemmefra. Oprettelsen af testamentet koster 300 kr. (2021-sats) i retsafgift.  

Du skal være opmærksom på, at notaren i byretten ikke tjekker, at testamentet er gyldigt, men alene har til job at sikre, at du er fornuftig nok til at oprette et testamente. Derfor er det en god idé at rådføre dig med juridisk rådgivning, så I sammen kan sikre testamentets indhold. 

Ændring og tilbagekaldelse af testamente

Der kan ske ændringer i dit liv, der gør, at du ønsker at ændre eller tilbagekalde dit testamente, så din arv ikke havner i hænderne på nogle, du ikke længere ønsker skal tage del i den.  

Hvis du blot har mindre rettelser såsom et navn, kan du oprette et tillæg (et kodicil) til testamentet. Hvis du har større ændringer til dit testamente, skal du tilbagekalde det og lave et nyt. Det gør du ved at få en notar til at modtage og underskrive din tilbagekaldelse. Testamentet skal nemlig tilbagekaldes på samme måde, som det blev lavet. 

Hvis et testamente er gjort uigenkaldeligt (dvs. at der ikke kan rettes i det), kan det ikke tilbagekaldes. Du skal derfor overvejes meget grundigt, om det er nødvendigt, at et testamente gøres uigenkaldeligt. 

Vi hjælper dig med at oprette et testamente!

Tvangsarv, børnetestamente, nødtestamente og dine, mine og vores børn. Der kan hurtigt opstå forvirring og spørgsmål, når du skal lave et testamente. Hvis du ikke har fået besvaret dine spørgsmål i ovenstående, kan du kontakte os med dit konkrete spørgsmål her.

Står du overfor et huskøb

Del dette indlæg:

Picture of Familiehandlen

Familiehandlen

Juridiske eksperter

Vi er klar til at hjælpe dig.
Bliv ringet op af en familiehandlen advokat!

Nemt. Billigt. Trygt.